OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti StudioPRO Prague spol. s r.o.
se sídlem: Pujmanové 880/29, 140 00 Praha
IČO: 29135974
DIČ: CZ29135974
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze oddíl C , vložka 202767
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.videoking.cz

1)      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, právnická osoba podnikající pod obchodní firmou StudioPRO spol. s r.o., IČ 29135974, DIČ CZ29135974, se sídlem Pujmanové 880/29, 140 00 Praha – Podolí, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 202767 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

2)      Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

3)      Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4)      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Uvede-li kupující v objednávce IČ, prohlašuje tím, že je podnikatel nebo státní organizace a nikoliv spotřebitel.

5)      Zbožím je produkt, nabízený prodávajícím neadresnému počtu třetích osob k prodeji a vlastnímu užití, či za účelem následného obchodního záměru s tím, že prodávající nabízí zboží na základě samostatných smluv s dodavateli.

6)      Kupující podáním závazné objednávky výslovně prohlašuje a činí nesporným, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem prodávajícího, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V pochybnostech se má za to, že provedením objednávky s těmito VOP výslovně souhlasí.

7)      Internetový obchod (dále jen „e-shop“)je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.videoking.cz (dále jen „webová stránka“).

1)      Kupující má možnost provést registraci na webové stránce, na základě které může přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží s tím, že registrace uživatele není podmínkou pro provádění objednávek zboží.

2)      Kupující může zvolit objednání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu. V případě, že stanoví VOP jako podmínku pro určité plnění ze strany prodávajícího, předchozí registraci uživatele (např. věrnostní program, newsletter a jiné), nepoužije se toto na neregistrovaného uživatele.

3)      Kupující je povinen uvádět při registraci správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. V pochybnostech se má za to, že údaje poskytnuté kupujícím byly pravdivé a úplné.

4)      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5)      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z kterékoli Kupní smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude kupujícímu umožněno přihlásit se do uživatelského účtu a provádět budoucí objednávky zboží.

6)      Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly zasílány emailové zprávy (komerční sdělení a obecné informace o novinkách a aktualizacích serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.) na adresu udanou při registraci do uživatelského účtu. Tyto zprávy se považují za vyžádané kupujícím a nejsou tzv. spamem ze strany prodávajícího. Odmítnutí souhlasu se zasíláním takových zpráv může kupující kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu určenu pro elektronickou komunikaci.

7)      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na kontaktní email uvedený prodávajícím.

8)      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být vždy dostupný, a to zejména v případech nutné údržby, či úpravy ze strany Prodávajícího, nebo poskytovatele těchto služeb. Dále může být Uživatelský účet nedostupný z důvodů zásahu tzv. vyšší moci, za což Prodávající nenese odpovědnost.

1)      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.

2)      Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,  Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3)      Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny jednostranně měnit. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající výslovně vyhrazuje právo objednávku zrušit. V takovém případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím elektronické adresy, kterou kupující použil při registraci uživatelského účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky zboží a informovat kupujícího, či toho času objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.

4)      Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o zboží jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

5)      Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a za předpokladu provedení registrace prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí obchodními podmínkami prodávajícího ve znění, kdy objednávku učinil.

6)      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •                         i.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce obchodu),
 •                        ii.   fakturačních údajích,
 •                       iii.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 •                       iv.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

7)      Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že objednávka zboží přesahuje částku 20.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo na dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.  Obdobně se užije o zaplacení zálohy nebo uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží kupujícímu. Prodávající prohlašuje, že do té doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží kupujícímu.

8)      V případě, že kupující dodatečné neprovede potvrzení objednávky dle předchozího odstavce či  nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, v případech, kdy to prodávající uzná za vhodné, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky.

9)      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

10)   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11)   Pro případ, že zboží vybrané kupujícím není v době zpracování objednávky skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů a zavazuje se neprodleně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů o dostupnosti informovat kupujícího. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu.

12)   Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu jeho objednávky v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) s tím, že se prodávající zavazuje neprodleně sdělit kupujícímu rozhodné skutečnosti, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit plnění objednávky na zadanou kontaktní adresu, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu či při provedení jednotlivé dílčí objednávky.

13)   Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

14)   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb.

15)   Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1)      Pro účely úhrady kupní ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  uzavřené mezi kupující a prodávající, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1.                         i.   v hotovosti při převzetí zboží
 2.                        ii.   bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2700356541/2010 (CZK účet), č. 2200356545/8330 (EUR účet) vedený u společnosti Fio banka a.s.,
 3.                       iii.   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 4.                       iv.   platba dobírkou faktura je nabízena  stálým zákazníkům;

2)      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře. Úhrady kupní ceny na uvedené bankovní účty prodávajícího se považuje za uhrazenou okamžikem připsání kupní ceny na uvedené bankovní účty.

3)      Kupující je dále povinen, není-li sjednáno jinak, uhradit prodávajícímu, společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši s tím, že výše těchto nákladů je kupující předem známá prostřednictvím webové stránky při realizaci objednávky zboží. Prodávající prohlašuje, že náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou započteny do celkové kupní ceny.

4)      Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu, jakožto potvrzení o souhrnu dílčích částek kupní ceny či celé kupní ceny. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu s objednaným zbožím.

5)      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě se má za to, že způsob dopravy určuje prodávající.

6)      S ohledem na možné varianty poskytuje prodávající cenu a způsob doručení, a to:

 •                         i.   po domluvě je možný osobní odběr v Praze, zdarma,
 •                        ii.   doprava na území ČR  při platbě převodem, poplatek 139,- Kč
 •                       iii.   doprava na území ČR  při platbě na dobírku, poplatek 179,- Kč
 •                       iv.   doprava na území Slovenska  při platbě převodem, poplatek 179,- Kč
 •                        v.   doprava na území Slovenska  při platbě na dobírku, poplatek 249,- Kč

7)      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě určení. Za předpokladu, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to neprodleně po vystavení dodatečného daňového doklady – faktury na úhradu nákladů spojených s opakovaným či jiným způsobem doručování, než bylo smluveno.

8)      V případě, že kupující nepřevezme zboží a toto bude vráceno zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu neprodleně vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou a kupující bude v tomto případě požadovat náhradu souvisejících nákladů po kupujícím.

9)      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). V opačném případě kupující  svým podpisem dodacího listu výslovně potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a zboží přebírá řádně zabalené a bez známek viditelného poškození.

1)      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2)      Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

3)      Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, a to

 1.                         i.   info@videoking.cz, či
 2.                        ii.   StudioPRO Prague spol. s r.o., Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4

4)      Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, zveřejněný na webové stránce, není povinen tento formulář použít a prodávající nemá právo namítat neplatnost odstoupení pro případ, že kupující tento vzorový formulář pro odstoupení nevyužil. To neplatí v případě, že z podaného písemného sdělení kupujícího není zřejmé, čeho se kupující svým sdělení domáhá a jaké jednání tímto činí. V pochybnostech se použije výklad pro spotřebitele přívětivější.

5)      V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

6)      V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání kupujícího, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

7)      Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující od prodávajícího převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

8)      V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

9)      Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.

10)   Pro případ, že prodávající poskytuje kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

1)      Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2)      Práva z vadného plnění (dále též „reklamaci“)  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, případně i v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

3)      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí.

4)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1.                     i.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2.                    ii.       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3.                   iii.       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5)      Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdobně se užije i v případě, kdy kupující převezme od prodávajícího, poskytovatele poštovních či obdobních služeb zboží v nepoškozeném obalu.

6)      V případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, vyhrazuje si prodávající právo prohlédnout zakoupené zboží neprodleně po jeho doručení kupujícím a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7)      Kupující uplatní případné vady způsobem a ve lhůtách uvedených v reklamačním řádu. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

8)      Kupující má povinnost při převzetí zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb prohlédnout, zda nedošlo při přepravě zboží k poškození. V případě, že je kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat.

9)      V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a)     nahlásit popis a

b)    zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co Kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího,

c)    do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího

d)   přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží

10)   Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé  neodbornou montáži.

1)      Pro účely registrace k uživatelskému účtu a provádění objednávek souhlasí kupující výslovně se zpracováním těchto svých osobních údajů, zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2)      Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu StudioPRO Prague spol. s r.o., Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím info@videoking.cz

3)      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

1)      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2)      Veškeré fotografie, loga, 3D fotografie a texty zboží v tomto e-shopu (www.videoking.cz) jsou chráněny § 46 – 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

3)      Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu http://www.videoking.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně čtrnáct dnů před účinností nových obchodních podmínek.

4)      Ceny uvedené v internetovém obchodě www.videoking.cz jsou platné k okamžiku objednání.

5)      Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

6)      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

 • sídlo prodávajícího: StudioPRO Prague spol. s r.o., Pujmanové 880/29, Praha 4, PSČ: 140 00

elektronické pošty prodávajícího: info@videoking.cz

V Praze dne 23. 1. 2015

StudioPRO Prague spol. s r.o.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti StudioPRO Prague spol. s r.o
platný a účinný ode dne 23. ledna 2015
vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“)

1)      Tento reklamační řád (dále též jen „reklamační řád“) upravuje vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, právnická osoba podnikající pod obchodní firmou StudioPRO spol. s r.o., IČ 29135974, DIČ CZ29135974, se sídlem Pujmanové 880/29, 140 00 Praha – Podolí, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 202767 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“) a stanovuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

2)      Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

3)      Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

4)      Prodávající vystavuje ke každému zakoupenému zboží daňový doklad – fakturu, jako doklad o záruce (dál též jen „záruční list“) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou, a to ve formě záručního listu. Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje – daňový doklad.

5)      Kupující může použít pro uplatnění práva na reklamaci zboží formulář, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

6)      Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

1)      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců (dále též je „záruční doba“). Pozn.: Kupující spotřebitel má nárok na 2-letou záruční dobu, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1-letou záruční dobu.

2)      Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

3)      Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba (24) měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4)      Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

5)      Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

6)      Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7)      Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle čl. III odst. 3. reklamačního řádu:

a)  pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy,

b)  soud k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná.

1)      Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

2)      Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

3)      Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

4)      Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
 3. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 4. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 6. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 8. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 9. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5)      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

6)      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

7)      V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Tyto náklady je kupující povinen nahradit prodávajícímu současně s převzetím zboží.

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1.                     i.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2.                    ii.       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3.                   iii.       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2)      Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdobně se užije i v případě, kdy kupující převezme od prodávajícího, poskytovatele poštovních či obdobních služeb zboží v nepoškozeném obalu.

3)      V případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím, vyhrazuje si prodávající prohlédnout zakoupené zboží neprodleně po jeho doručení kupující a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

1)      Kupující má povinnost při převzetí zboží od prodávajícího či poskytovatele poštovních či obdobných služeb prohlédnout, zda nedošlo při přepravě zboží k poškození. V případě, že je kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat.

2)      V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

 1. nahlásit popis a
 2. zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího,
 3. do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího
 4. přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží

3)      Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé  neodbornou montáži.

4)      Oznámení poškození zásilky při přepravě může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, a to

 1.                         i.   info@videoking.cz, či
 2.                        ii.   StudioPRO Prague spol. s r.o., Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4

5)      Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

6)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do třiceti (30) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ / DIČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

7)      Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět kupujícímu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží.

8)      Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající.

1)      Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

a)    označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží,

b)   může uvést, které právo dle bodu čl. VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje,

c)    připojí fotodokumentaci vady zboží.

2)      Právo z vady zboží dle bodu čl. VII. nebo VIII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

3)      Zvolené právo kupujícího uvedené v oznámení z důvodu téže vady může kupující měnit pouze se souhlasem prodávajícího, nebo pokud kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu. V případě, že prodávající v návaznosti na uplatnění nároku kupujícího neodstraní oznámené vady včas, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo zvoleného odstranění vady požadovat:

a)    přiměřenou slevu z ceny, nebo

b)   odstoupit od Smlouvy.

4)      Kupující zašle oznámení prodávajícímu:

a)     na e-mailovou adresu: info@videoking.cz,, nebo

b)     na adresu sídla prodávajícího StudioPRO Prague spol. s r.o., Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4

5)      Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení oznámení kupujícího prodávajícímu.

1)      Kupující má v případě podstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)    odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci či chybějící části věci,

b)   odstranění vady opravou zboží (jedná-li se o odstranitelnou vadu),

c)    přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

i.   kupující neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu zboží,

ii.   prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu zboží,

iii.   prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

d)   odstoupení od smlouvy, pokud:

i.   není možné postupovat podle písm. a) tohoto čl. VI. reklamačního řádu

ii.   nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

2)      Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady:

a)    přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)   odstoupit od smlouvy.

3)      Nesdělí-li kupující svoji volbu práva z vad, má kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení smlouvy dle níže uvedených podmínek.

4)      Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva, na:

a)    na odstranění vady nebo

b)   na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5)      Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající:

a)    dodat to, co chybí nebo

b)   odstranit právní vadu zboží.

Jiné vady pak může prodávající dle své volby, která nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady, odstranit:

c)    opravou zboží nebo

d)   výměnou za nové zboží bez vad.

6)      Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat:

a)    přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

b)   odstoupit od smlouvy.

7)      Kupující sdělí v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícímu, jaké právo dle čl. VII odst. 1 reklamačního řádu zvolil, v oznámení nebo bezprostředně po něm. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

1)      Prodávající vydá kupujícímu vhodným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na:

a)    e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v oznámení, jinak na e-mailovou adresu, ze které Kupující odeslal oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

b)   prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou kupujícím,

c)    jiným vhodným způsobem

2)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od obdržení písemné reklamace kupujícím.

3)      Prodávající může požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, kupující pak zašle fotodokumentaci prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

4)      V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu náležitou součinnost, zejména nepředloží prodávajícímu doklady či fotodokumentaci dle pokynů prodávajícího či poskytuje záměrně nepravdivé informace týkajících se vad na zboží a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

5)      Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

6)      V případě, že reklamace nebude v této lhůtě prodávajícím vyřízena, vznikají stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle čl. VII. reklamačního řádu.

1)      Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

2)      Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014. Reklamace z kupních smluv uzavřených před účinností tohoto reklamačního řádu se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V Praze dne 23. ledna 2015

StudioPRO Prague spol. s r.o.